A

Okwu izizi nke mkpụrụedemede

A bu mkporo edeme ndi Igbo gi agu akwukwo ma obu ede akwuk