Ẹkẹlẹkbọ

Ẹkẹlẹkbọ bu ihe bu nwoke bu nwanyi.

ekelekabo