Ȯgbà bu ötú ndi mádu nwéré ihe ha nà kpá ókwú, ihe mmè mmé na ndi ná túfùrù ndi nwéré mkpà na àlà, ágwa na ötú ndí ényì. Ùwà ndi mádu ziri na ndi nwéré oménàlà iche ichẹ na ndi kéré ngà ndi mádù mà kà ébé ánọr.

Ȯgbà
Ùwà ndí China na íchie 10