Ǹkà bu ihe fútárá mgbe ha mà úmá dosèrè ihe na nke gi bànyà na úche màdu kọ métú ya óbị. Ímé ya di ihe iche iche màdu ne me, ne ké, na ihe ha na púfùta na óbị, di kà ábu, ndemende, onyo-na-ga, nsèrè, íhé ha kpụrụ ukpú, na òtite. Ha na jú ihe bụ ǹkà na ílúnílú nke ọmúmú-mmā (nke ndi bekee na kpọ aesthetics).

Na íjè élékéré shí élú áká èkpè:Nsè ọnwé nke Vincent van Gogh, nkábị ndi Chokwe, Ómúmú nke Venus nke Sandro Botticelli, na Odum shisha ndi Japan.