Ìfulū

Ìfulū iche ichè nke iri na abuoo na òdùdù enyī ha

Ìfulū, ndi madụ màrà ya kwá kà ìgùgù, bu ihe àkụlō na rara nke ìfulū. Zùbe ndu ìfulū bu Í mékotá mkpuru nwóké na ntú nwaanyị ka ha nwéríkí gbáfù mkpuru.

Ìfulū