Ìfulū iche ichè nke iri na abuoo na òdùdù enyī ha

Ìfulū, ndi madụ màrà ya kwá kà ìgùgù, bu ihe àkụlō na rara nke ìfulū. Zùbe ndu ìfulū bu Í mékotá mkpuru nwóké na ntú nwaanyị ka ha nwéríkí gbáfù mkpuru.

Ìfulū