Ị chu ara

Ị chu ara, ma ọ bụ nzulite, bụ usoro

Nwa ọhụrụ a na-enye ara

e ji e nye nwa a muru ohụrụ mmiri a[¹]